Oldal kiválasztása

Adatkezelési tájékoztató

A Fund Finance Hitelezési Zártkörű Részvénytársaság fundfinance.hu weboldalát érintő adatkezelési tevékenységekről a Fund Finance Hitelezési Zrt. (továbbiakban: Társaság) weboldalát érintően (fundfinance.hu) a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenységeket végez, amelyekkel kapcsolatban fontosnak tartjuk az érintettek számára a Társaság tudomására jutott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalók összefoglalását.

Honlapunk nyilvános, látogatását nem kötjük regisztrációhoz.

Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) összhangban készült, a szerint értelmezendő.

Személyes adatainak kezelése:

Személyes adatainak végső kezelője túlnyomórészt Társaságunk, de bizonyos esetekben Társaságunk kimerítő utasításokat ad a velünk szerződésben álló adatfeldolgozóknak, akik nevünkben az adatfeldolgozást végzik. Önálló adatkezelők esetében Társaságunk a hatályos jogszabályok szerint eljárva a személyes adatokat meghatározott adatkezelések esetében, egyedi adatkezelési tájékoztatóban megjelölt harmadik személy(ek) részére továbbítja, mely esetén az adatokat ők kezelik.

Adatfeldolgozó:

Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelési tevékenységek jellemzőinek megfelelően változhat. Az adatfeldolgozó megismerésével kapcsolatos információkat a továbbiakban részletezzük.

Adatkezelésünk elvei:

Legfontosabb adatkezelési elvünk az érintett személyhez fűződő jogainak védelme, amelyekkel kapcsolatban Társaságunk figyelembe veszi a hatályos jogszabályokat, különös tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére, valamint az adatkezelésekre vonatkozó, egyéb ágazati jogszabályokra.

Biztonsági Intézkedések az Adatvédelemmel összefüggésben

A Fund Finance Zrt. a hozzá került és általa kezelt személyes adatokat szigorú biztonsági intézkedésekkel, és technikai eszközökkel védi az illetéktelen, jogosulatlan hozzáférésektől. Társaságunk dolgozói és szerződéses partnerei a jogszabályoknak megfelelően, a titokvédelmi szabályoknak megfelelően férhetnek hozzá az általunk kezelt adatokhoz, amelyek érvényre jutását belső szervezési elveink tovább erősítenek, és amelyek alkalmazásával védjük az érintettek magánélethez való jogát és biztosítjuk a személyes adatok bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását.

A GDPR rendelet által biztosított jogok

Személyes adatok kezelése körében a GDPR rendelet az Ön számára az alábbi jogokat biztosítja, hosszabbítás hiányában a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül:

    • tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáihoz, az adatkezelés céljaihoz, azon címzettek vagy címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz, továbbá azérintett azon jogához, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogához.

    • helyesbítéshez való jog:

az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

    • törléshez való jog:

az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat.

    • az adatkezelés korlátozásához való jog:

az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve akkor, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nemkerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

    • tiltakozáshoz való jog:

az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A Társaság a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A TÁRSASÁG, MINT ADATKEZELŐ ADATAI:

Az adatkezelő megnevezése: Fund Finance Hitelezési Zártkörűen Működő Részvénytársaság(Fund Finance Zrt.)

Kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségei:
Postai cím: 1051 Budapest, Szent István tér 7-11 7.em 22.
E-mail cím: info@fundfinance.hu
Webcím: fundfinance.hu
Telefon: +361-550-7146

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
Név: Dr. Kelemen Gábor
Postai cím: 1044 Budapest, Váci út 76-80.
E-mail cím: adatvedelem@fundfinance.hu
Webcím: fundfinance.hu
Telefon: +361-550-7146