Oldal kiválasztása

Adatkezelési tájékoztató

Jelen áttekintő dokumentum az Adatkezelési Tájékoztatóban leírtakkal együtt értelmezendő.

Az adatkezelés célja:

A velünk kapcsolatba lépők személyes adataira abból a célból van szükség, hogy a fundfinance.hu oldalon keresztül, az ott szereplő elérhetőségeinken bárki általános jellegű megkeresést intézzen Társaságunkhoz, cégünk pedig a lehető legmagasabb minőségű tájékoztatást nyújtsa számára.

Az adatkezelés jogalapja:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a kapcsolatba lépő hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

A személyes adatok címzettjei, hozzáférés azokhoz:

A fenti célból kezelt adatokhoz Társaságunk munkavállalói, kivételes esetekben megbízási szerződéssel foglalkoztatott alkalmazottai kaphatnak hozzáférést, akik tájékoztatás nyújtásával, illetve ezzel a céllal összefüggő tevékenységekben vesznek részt, vagy arra kizárólagos jogosultsággal rendelkeznek. Említett tevékenységek és jogviszonyok tekintetében a hatályos jogszabályi előírásoknak való megfelelést Társaságunk biztosítja. Harmadik személy az ilyen módon átadott személyes adatokhoz az érintett hozzájárulása nélkül nem férhet hozzá, azonban kivételt képeznek ez alól azok a hatóságok vagy hivatalos szervek akik erre megfelelő jogalappal rendelkeznek, és a hozzáférés biztosításával összefüggésben Társaságunkat megkeresik.

Kezelt adatok köre:

A kapcsolatfelvétel és tájékoztatás során Társaságunk a velünk kapcsolatba lépő személy

  • nevét
  • e-mail címét
  • telefonszámát

 

a további adatok körében pedig hozzájárulás alapján:

  • levelezési címét
  • a tájékoztatás időpontját
  • az üzenet tárgyát
  • valamint minden, a kapcsolatba lépő személy által megadott, személyes adatnak minősülő tényt, körülményt, adatot és információt

mint személyes adatot kezeli.

 

A személyes adatok tárolási ideje:

Társaságunk a fentebb meghatározott személyes adatok körét a velünk kapcsolatba lépő személy hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a megkeresés megválaszolásáig kezeli. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármely időpontban visszavonható, de ez nem érinti az azt megelőzően végrehajtott adatkezelés jogalapját, így az továbbra is jogszerűnek minősül.

Adatfeldolgozóink listája, és az általuk végzett adatkezelési tevékenység:

I. A kapcsolatfelvétellel és általános tájékoztatásnyújtással összefüggő adatfeldolgozási tevékenység során a Társaság az alábbi adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe:
– tárhelyszolgáltató tevékenységet, mint technikai műveletet végző adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe:
Az adatfeldolgozó megnevezése: DotRoll Kft. 
Az adatfeldolgozó elérhetőségei: 1148; Budapest, Fogarasi út 3-5. e-mail: support@dotroll.com; telefonszám: +361 432 3231

– honlap szerkesztési tevékenységet, mint technikai műveletet végző adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Mantagora Kft.
Az adatfeldolgozó elérhetőségei: 1164 Budapest, Bóbitás út 53.  email: info@mantagora..hu; telefonszám: +36 30 397 8083

 

II. A kapcsolatfelvétellel és általános tájékoztatásnyújtással összefüggő adatfeldolgozási tevékenység során a Társaság az alábbi postai kézbesítő tevékenységet, mint technikai műveletet végző adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe:

Az adatfeldolgozó megnevezése:
Magyar Posta Zrt.
(Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463) 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Telefonszám: + 36-1-767-8200
E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu
Webcím: http://www.posta.hu